AJTR Copyright © 2009-All rights reserved. Published by e-Century Publishing Corporation, Madison, WI 53711
Volume 13, Number 3:813-1904;2021
American Journal of Translational Research


Yi-Wei Lin, Xue-Fen Weng, Bin-Liang Huang, Hai-Peng Guo, Yi-Wei Xu, Yu-Hui Peng: IGFBP-1 in cancer: expression, molecular mechanisms, and potential clinical implications. Am J Transl Res 2021;13(3):813-832. (Full text, PDF).

Zhi Zheng, Yi-Xuan Ding, Yuan-Xu Qu, Feng Cao, Fei Li: A narrative review of the mechanism of acute pancreatitis and recent advances in its clinical management. Am J Transl Res 2021;13(3):833-852. (Full text, PDF).

Yu-Shui Ma, Rui Xin, Xiao-Li Yang, Yi Shi, Dan-Dan Zhang, Hui-Min Wang, Pei-Yao Wang, Ji-Bin Liu, Kai-Jian Chu, Da Fu: Paving the way for small-molecule drug discovery. Am J Transl Res 2021;13(3):853-870. (Full text, PDF).

Shilei Wang, Jinlei Ye, Zhichao Kang, Hongmei Peng, Vienna Mackey, Lichun Sun: The COVID-19 pandemic and the potential treatment of the novel coronavirus SARS-CoV-2. Am J Transl Res 2021;13(3):871-881. (Full text, PDF).

Xiao-Bo Zhang, Rui-Hao Zhang, Xin Su, Jin Qi, Yi-Cun Hu, Jin-Tao Shi, Kai Zhang, Ke-Ping Wang, Hai-Yu Zhou: Exosomes in osteosarcoma research and preclinical practice. Am J Transl Res 2021;13(3):882-897. (Full text, PDF).

Jia-Xi Mao, Cong Liu, Yuan-Yu Zhao, Guo-Shan Ding, Ji-Qing Ma, Fei Teng, Wen-Yuan Guo: Merged hepatopulmonary features in hepatoid adenocarcinoma of the lung: a systematic review. Am J Transl Res 2021;13(3):898-922. (Full text, PDF).

Lin-Hai Yan, Xiao-Liang Liu, Si-Si Mo, Di Zhang, Xian-Wei Mo, Wei-Zhong Tang: OX40 as a novel target for the reversal of immune escape in colorectal cancer. Am J Transl Res 2021;13(3):923-934. (Full text, PDF).

Lu Zong, Pu Huang, Qing Song, Yan Kang: Bone marrow mesenchymal stem cells-secreted exosomal H19 modulates lipopolysaccharides-stimulated microglial M1/M2 polarization and alleviates inflammation-mediated neurotoxicity. Am J Transl Res 2021;13(3):935-951. (Full text, PDF).

Zhou-Shan Tao, Wan-Shu Zhou, Rou-Tian Zhang, Yang Li, Hong-Guang Xu, Shan Wei, Zheng-Yu Wang, Min Yang: Co-modification of calcium phosphate cement to achieve rapid bone regeneration in osteoporotic femoral condyle defect with lithium and aspirin. Am J Transl Res 2021;13(3):952-966. (Full text, PDF).

Guozong Wang, Hua Xin, Guanghao Tian, Kuisheng Sheng, Nianping Zhang, Shui Sun: Core decompression combined with implantation of β-tricalcium phosphate modified by a BMSC affinity cyclic peptide for the treatment of early osteonecrosis of the femoral head. Am J Transl Res 2021;13(3):967-978. (Full text, PDF).

Qin Geng, Hongju Zhang, Yanhui Cui, Qiaofeng Wei, Shujun Wang: Febuxostat mitigates IL-18-induced inflammatory response and reduction of extracellular matrix gene. Am J Transl Res 2021;13(3):979-987. (Full text, PDF).

Yun Liu, Jinjun Jiang, Chaoqi Liu, Wensi Zhao, Yao Ma, Zhiwei Zheng, Qing Zhou, Yun Zhao: Synergistic anti-tumor effect of anti-PD-L1 antibody cationic microbubbles for delivery of the miR-34a gene combined with ultrasound on cervical carcinoma. Am J Transl Res 2021;13(3):988-1005. (Full text, PDF).

Yumei Zhang, Bin Liang, Fanmei Meng, Hongxia Li: Effects of Nrf-2 expression in trophoblast cells and vascular endothelial cells in preeclampsia. Am J Transl Res 2021;13(3):1006-1021. (Full text, PDF).

Chunjiang Liu, Liming Tang, Miaojun Xu, Yuting Lin, Jingfu Shen, Liang Zhou, Lichen Ho, Jinjing Lu, Xiaoming Ai: LncRNA RUSC1-AS1 contributes to the progression of hepatocellular carcinoma cells by modulating miR-340-5p/CREB1 axis. Am J Transl Res 2021;13(3):1022-1036. (Full text, PDF).

Liangchao Zhao, Jinhua Ye, Yifan Lu, Changjie Sun, Xiaxing Deng: lncRNA SNHG17 promotes pancreatic carcinoma progression via cross-talking with miR-942. Am J Transl Res 2021;13(3):1037-1050. (Full text, PDF).

Ying Chen, Shaoyi Miao, Wancheng Zhao: Identification and validation of significant gene mutations to predict clinical benefit of immune checkpoint inhibitors in lung adenocarcinoma. Am J Transl Res 2021;13(3):1051-1063. (Full text, PDF).

Xiaodong Deng, Chong Liang, Lei Qian, Qi Zhang: miR-24 targets HMOX1 to regulate inflammation and neurofunction in rats with cerebral vasospasm after subarachnoid hemorrhage. Am J Transl Res 2021;13(3):1064-1074. (Full text, PDF).

Xichun Zhu, Lihui Yue, Chunyan Fan, Yuting Liu, Yong Wang, Hongwei Zhao: Mechanism of Cdk5-synaptophysin-SNARE pathway in acute and chronic inflammatory pain. Am J Transl Res 2021;13(3):1075-1084. (Full text, PDF).

Zhenan Liu, Jian Gao, Yihui Yang, Huaqiang Zhao, Chuan Ma, Tingting Yu: Potential targets identified in adenoid cystic carcinoma point out new directions for further research. Am J Transl Res 2021;13(3):1085-1108. (Full text, PDF).

Li Xu, Fen Tang, Yunyun Wang, Qi Cai, Shuhui Tang, Demeng Xia, Xianghua Xu, Xiaoying Lu: Research progress of pre-hospital emergency during 2000-2020: a bibliometric analysis. Am J Transl Res 2021;13(3):1109-1124. (Full text, PDF).

Ruiqiong Ma, Xue Ye, Hongyan Cheng, Heng Cui, Xiaohong Chang: Tumor-derived exosomal circRNA051239 promotes proliferation and migration of epithelial ovarian cancer. Am J Transl Res 2021;13(3):1125-1139. (Full text, PDF).

Yu Wang, Ning Liu, Ming-Yue Li, Mao-Fang Du: Long non-coding RNA ZEB2-AS1 regulates osteosarcoma progression by acting as a molecular sponge of miR-107 to modulate SALL4 expression. Am J Transl Res 2021;13(3):1140-1154. (Full text, PDF).

Dongdong Zhu, Yuanyu Zhao, Yi Luo, Xiaoqian Qian, Zhen Zhang, Gengru Jiang, Fengfu Guo: Irg1-itaconate axis protects against acute kidney injury via activation of Nrf2. Am J Transl Res 2021;13(3):1155-1169. (Full text, PDF).

Jinggui Gao, Zhenxiu Qin, Xiang Qu, Shuang Wu, Xiaoyun Xie, Chengwei Liang, Jingli Liu: Endogenous neuroprotective mechanism of ATP2B1 in transcriptional regulation of ischemic preconditioning. Am J Transl Res 2021;13(3):1170-1183. (Full text, PDF).

Jing Wu, Yi Ni, Changjiang Gu, Xingxing Gu, Hanzhen Ji, Liqing Li, Jia Zhu, Lihong Huang, Zhiqing Qiao: Study of effects of anthracycline drugs on myocardial function in breast cancer patients by quantitative analysis of layer-specific strain via 2D-STI technology. Am J Transl Res 2021;13(3):1184-1196. (Full text, PDF).

Yan Rong, Fei Wang, Xiaoli Li, Xinhua Liang, Yang Zhou, Dandan Zhang, Jing Liu, Huadong Zeng, Jing Wang, Yi Shi: Correlation of the ratio of IgM/IgG concentration to days after symptom onset (IgM/T or IgG/T) with disease severity and outcome in non-critical COVID-19 patients. Am J Transl Res 2021;13(3):1197-1208. (Full text, PDF).

Xin Zhang, Suliang Guo, Xiaoxi Huang, Biyun Li, Huaping Dai, Chen Wang: A novel macrolide derivative ameliorates smoke-induced inflammation and emphysema by inhibiting NF-κB activation. Am J Transl Res 2021;13(3):1209-1220. (Full text, PDF).

Xia Yang, Wenmei Su, Yu Li, Zhiqing Zhou, Yi Zhou, Hu Shan, Xiaoling Han, Ming Zhang, Qiuhong Zhang, Ying Bai, Chunfang Guo, Shuanying Yang, David G Beer, Guoan Chen: MiR-22-3p suppresses cell growth via MET/STAT3 signaling in lung cancer. Am J Transl Res 2021;13(3):1221-1232. (Full text, PDF).

Feng Wan, Yue-Wen Tang, Xuan-Li Tang, Ya-Yu Li, Ru-Chun Yang: TET2 mediated demethylation is involved in the protective effect of triptolide on podocytes. Am J Transl Res 2021;13(3):1233-1244. (Full text, PDF).

Qinyan Yang, Yutong Yao, Daqiang Zhao, Haibo Zou, Chunyou Lai, Guangming Xiang, Guan Wang, Le Luo, Ying Shi, Yan Li, Maozhu Yang, Xiaolun Huang: LncRNA H19 secreted by umbilical cord blood mesenchymal stem cells through microRNA-29a-3p/FOS axis for central sensitization of pain in advanced osteoarthritis. Am J Transl Res 2021;13(3):1245-1256. (Full text, PDF).

Keisuke Iwamoto, Toshiro Saito, Yoshihiro Takemoto, Koji Ueno, Masashi Yanagihara, Tomoko Furuya-Kondo, Hiroshi Kurazumi, Yuya Tanaka, Yohei Taura, Eijiro Harada, Kimikazu Hamano: Autologous transplantation of multilayered fibroblast sheets prevents postoperative pancreatic fistula by regulating fibrosis and angiogenesis. Am J Transl Res 2021;13(3):1257-1268. (Full text, PDF).

Bing-Yang Xu, Jia Sun, Shu-Ping Chen, Xiao-Mei Wang, Nan Chen, Dan-Yang Li, Gang Chen, Wei Mei, Yu-Ke Tian, Ya-Qun Zhou, Da-Wei Ye: Nox2 contributes to reactive oxygen species-induced redox imbalance in cancer-induced bone pain. Am J Transl Res 2021;13(3):1269-1279. (Full text, PDF).

Bin Yang, Meiyan Hu, Yue Fu, Di Sun, Wenxin Zheng, Hong Liao, Zhenbo Zhang, Xiong Chen: LASS2 mediates Nrf2-driven progestin resistance in endometrial cancer. Am J Transl Res 2021;13(3):1280-1289. (Full text, PDF).

Yongbin Ma, Chuan Wei, Xin Qi, Yanan Pu, Liyang Dong, Lei Xu, Sha Zhou, Jifeng Zhu, Xiaojun Chen, Xuefeng Wang, Chuan Su: Schistosoma japonicum-derived peptide SJMHE1 promotes peripheral nerve repair through a macrophage-dependent mechanism. Am J Transl Res 2021;13(3):1290-1306. (Full text, PDF).

Sen-Ei Shai, Yi-Ling Lai, Brian J Huang, Kai-Jen Yu, Chi-Wei Hsieh, Yu-Shin Chen, Shih-Chieh Hung: Feasibility of in situ chondrogenesis for the entire umbilical cord in preliminary preparation for tracheal graft. Am J Transl Res 2021;13(3):1307-1321. (Full text, PDF).

Zhiqiang Wei, Xiaoqi Yuan, Qi Ding, Yanan Xu, Lu Hong, Jianhua Wang: CircATP5SL promotes infantile haemangiomas progression via IGF1R regulation by targeting miR-873-5p. Am J Transl Res 2021;13(3):1322-1336. (Full text, PDF).

Zhuolong Tu, Xiaoqi Jiang, Yuan Li, Shiwei Yang, Deyong Lin, Yingfeng Shi, Cong Mao, Xingxing Zhang, Cai Lin: Curcumin promotes the survival of ischemic random skin flaps via autophagy. Am J Transl Res 2021;13(3):1337-1351. (Full text, PDF).

Ming Tang, Liang Hong, Haibin Li, Wanshi Chen, Leon Tai, Richard Minshall, Wei Huang, Jiwang Chen: Stiffness of aortic arch and carotid arteries increases in ApoE-knockout mice with high-fat diet: evidence from echocardiography. Am J Transl Res 2021;13(3):1352-1364. (Full text, PDF).

Tingting Shi, Weijuan Sun, Yan-Long Shi, Qiang Wang, Ze-Xuan Yan, Mei Zhang: LncRNA OSER1-AS1 interacts with miR-612/FOXM1 axis to modulate gefitinib resistance of lung adenocarcinoma. Am J Transl Res 2021;13(3):1365-1376. (Full text, PDF).

Shun Zhang, Lingling Zhuang, Qian Liu, Xiaolin Yu, Qinghua Min, Minjie Chen, Qi Chen: PPARγ induces the paroxysm of endometriosis by regulating the transcription of MAT2A gene. Am J Transl Res 2021;13(3):1377-1388. (Full text, PDF).

Xiaoli Sun, Yang Gao, Haoyuan Chen, Ningning Yang, Yichi Zhang, Qi Liu, Yanan Jiang, Shizhu Jin: From hair to pancreas: transplanted hair follicle mesenchymal stem cells express pancreatic progenitor cell markers in a rat model of acute pancreatitis. Am J Transl Res 2021;13(3):1389-1399. (Full text, PDF).

Bo Hyon Yun, Sunghoon Kim, Seung Joo Chon, Ga Hee Kim, Young Sik Choi, SiHyun Cho, Byung Seok Lee, Seok Kyo Seo: High mobility group box-1 promotes inflammation in endometriotic stromal cells through Toll-like receptor 4/nuclear factor-kappa B. Am J Transl Res 2021;13(3):1400-1410. (Full text, PDF).

Jiahuang Liu, Xiangming Che, Jiangtao You, Guangjian Zhang, Rui Zhao, Junke Fu, Haijun Li: Intracellular Nampt impairs esophageal squamous cell carcinoma neo-adjuvant chemotherapy response independent of eNampt. Am J Transl Res 2021;13(3):1411-1421. (Full text, PDF).

Xiaodong Wang, Xiaoji Ding, Jin Yan, Ziying Lu, Haoyang Cao, Xiaolong Ni, Yin Ying: STAT5 inhibitor attenuates atherosclerosis via inhibition of inflammation: the role of STAT5 in atherosclerosis. Am J Transl Res 2021;13(3):1422-1431. (Full text, PDF).

Yu Cao, Yan Wang, Ling Xiao, Jia-Ying Xu, Ying Liu, Rui Jiang, Tao Li, Jun Jiang: Endothelial-derived exosomes induced by lipopolysaccharide alleviate rat cardiomyocytes injury and apoptosis. Am J Transl Res 2021;13(3):1432-1444. (Full text, PDF).

Cheng Ji, Jiahui Zhang, Zixuan Zhou, Hui Shi, Wanzhu Liu, Fengtian Sun, Chenxiao Zhang, Leilei Zhang, Zixuan Sun, Hui Qian: Platelet-rich plasma promotes MSCs exosomes paracrine to repair acute kidney injury via AKT/Rab27 pathway. Am J Transl Res 2021;13(3):1445-1457. (Full text, PDF).

Jingjing Xu, Xiangnan Li, Siqi Zhou, Rui Wang, Mengxi Wu, Cheng Tan, Jingyu Chen, Zhiping Wang: Inhibition of CXCR4 ameliorates hypoxia-induced pulmonary arterial hypertension in rats. Am J Transl Res 2021;13(3):1458-1470. (Full text, PDF).

Wei Ge, Chao Ren, Lei Xing, Lina Guan, Caiyi Zhang, Xuwen Sun, Guoping Wang, Haichen Niu, Sen Qun: Ginkgo biloba extract improves cognitive function and increases neurogenesis by reducing Aβ pathology in 5×FAD mice. Am J Transl Res 2021;13(3):1471-1482. (Full text, PDF).

Fei Gao, Xiao Wu, Xiang Mao, Fei Niu, Bin Zhang, Jinqian Dong, Baiyun Liu: Astaxanthin provides neuroprotection in an experimental model of traumatic brain injury via the Nrf2/HO-1 pathway. Am J Transl Res 2021;13(3):1483-1493. (Full text, PDF).

Jinzhu Chen, Juan Feng, Zhihong Fang, Jing Ye, Qinwei Chen, Qiuling Chen, Kai Chen, Xiaoming Xiong, Guowei Li, Haihan Song, Bing Xu: Anlotinib suppresses MLL-rearranged acute myeloid leukemia cell growth by inhibiting SETD1A/AKT-mediated DNA damage response. Am J Transl Res 2021;13(3):1494-1504. (Full text, PDF).

Shuyi Yuan, Guanghui He, Lihua Li: Hsa-miR-155 regulates the cell cycle and barrier function of corneal endothelial cells through E2F2. Am J Transl Res 2021;13(3):1505-1515. (Full text, PDF).

Xiu Yang, Ming Yang, Yuemei Chen, Yingying Qian, Xiao Fei, Chanjuan Gong, Ming Wang, Xiangcheng Xie, Zhen Wang: miR-30a-5p targets Becn1 to ameliorate high-glucose-induced glomerular podocyte injury in immortalized rat podocyte cell line. Am J Transl Res 2021;13(3):1516-1525. (Full text, PDF).

Ziwei Huang, Qi Xiong, Zhi Cui, Haitao Tao, Sujie Zhang, Lijie Wang, Pengfei Cui, Shixue Chen, Di Huang, Bo Yang, Yi Hu: Efficacy and safety of crizotinib plus bevacizumab in ALK/ROS-1/c-MET positive non-small cell lung cancer: an open-label, single-arm, prospective observational study. Am J Transl Res 2021;13(3):1526-1534. (Full text, PDF).

Dandan Wu, Yufeng Zhu: Role of kynurenine in promoting the generation of exhausted CD8+ T cells in colorectal cancer. Am J Transl Res 2021;13(3):1535-1547. (Full text, PDF).

Ru Wei, Xu Chen, Linhui Hu, Zhimei He, Xin Ouyang, Silin Liang, Shixue Dai, Weihong Sha, Chunbo Chen: Dysbiosis of intestinal microbiota in critically ill patients and risk of in-hospital mortality. Am J Transl Res 2021;13(3):1548-1557. (Full text, PDF).

Guangjun Hu, Zhen Shi, Bixi Li, Weidong Shao, Bo Xu: General anesthesia versus monitored anesthesia care during endovascular therapy for vertebrobasilar stroke. Am J Transl Res 2021;13(3):1558-1567. (Full text, PDF).

Wei Xu, Zhiyuan Fan, Lingquan Wang, Changyu He, Zhentian Ni, Zichen Hua, Zhenglun Zhu, Zhongyin Yang, Yanan Zheng, Runhua Feng, Chao Yan, Chen Li, Xuexin Yao, Mingmin Chen, Min Yan, Zhenggang Zhu, Wentao Liu: Prediction model of objective response after neoadjuvant chemotherapy in patients with locally advanced gastric cancer. Am J Transl Res 2021;13(3):1568-1579. (Full text, PDF).

Yuting Xu, Xinwei Xu, Dickson Kofi Wiredu Ocansey, Hua Cao, Wei Qiu, Qiang Tu, Fei Mao: CircRNAs as promising biomarkers of inflammatory bowel disease and its associated-colorectal cancer. Am J Transl Res 2021;13(3):1580-1593. (Full text, PDF).

Weiwei Gong, Caixia Zhu, Yueyang Liu, Alexander Muckenhuber, Holger Bronger, Andreas Scorilas, Marion Kiechle, Julia Dorn, Viktor Magdolen, Tobias Dreyer: Elevated levels of both microRNA 378 (miR-378) and kallikrein-related peptidase 4 (KLK4) mRNA are associated with an unfavorable prognosis in triple-negative breast cancer. Am J Transl Res 2021;13(3):1594-1606. (Full text, PDF).

Chunou Tian, Bin Liu, Jianmin Liu, Bo Hong, Puyuan Zhao, Liangliang Yang, Qiuping Li, Zhigang Yang: Comparison of self-expandable stents and balloon-mounted stents in the treatment of symptomatic intracranial vertebral artery atherosclerotic stenosis. Am J Transl Res 2021;13(3):1607-1616. (Full text, PDF).

Miyong T Kim, Kavita Radhakrishnan, Elizabeth M Heitkemper, Eunju Choi, Marissa Burgermaster: Psychosocial phenotyping as a personalization strategy for chronic disease self-management interventions. Am J Transl Res 2021;13(3):1617-1635. (Full text, PDF).

Wensheng Lu, Haifeng Chu, Xiaodong Zheng: Effects on quality of life and psychosocial wellbeing in Chinese patients with keloids. Am J Transl Res 2021;13(3):1636-1642. (Full text, PDF).

Dong Xiao, Xiangyan Cui, Ning Fang, Shujian Yu, Xin Wang: LINC01303 promotes the proliferation and migration of laryngeal carcinoma by regulating miR-200c/TIMP2 axis. Am J Transl Res 2021;13(3):1643-1656. (Full text, PDF).

Di Li, Jinwei Ren, Qian Du, Peng Liu, Yong Li: The anti-hypoxic effects of oat (Avena sativa L.) oligopeptides in mice. Am J Transl Res 2021;13(3):1657-1666. (Full text, PDF).

Wenbo Jiang, Ning Qin, Tao Chen, Junwei Xu: Immunomodulatory function of the active ingredients in traditional Chinese prescriptions on early stage esophageal cancer with dysplasia. Am J Transl Res 2021;13(3):1667-1675. (Full text, PDF).

Li Wen, Wei Jiang, Meiqun Zhou, Zhenxia Wu: Effect of combined application of iguratimod in the treatment of active rheumatoid arthritis on bone metabolism, Th17 cells and Treg cells. Am J Transl Res 2021;13(3):1676-1684. (Full text, PDF).

Liwen Liang, Liyuan Liu, Yamin Zhang, Xiaoying Fan, Ling Tao: The association between postoperative complications and prognosis in patients receiving extracorporeal membrane oxygenation in cardiac care unit. Am J Transl Res 2021;13(3):1685-1691. (Full text, PDF).

Ran Hui, Zhe Li, Zongjie Liu, Xiuping Liu, Heping Deng: The clinical value of color Doppler ultrasonography in measuring the hemodynamics of liver cirrhosis patients’ portal and splenic veins. Am J Transl Res 2021;13(3):1692-1700. (Full text, PDF).

Wencai Tu, Haibo Yuan, Shaojin Zhang, Fang Lu, Lin Yin, Chuanfeng Chen, Jianhua Li: Influence of anesthetic induction of propofol combined with esketamine on perioperative stress and inflammatory responses and postoperative cognition of elderly surgical patients. Am J Transl Res 2021;13(3):1701-1709. (Full text, PDF).

Guming Zou, Hongmei Gao: The relationship between neutrophil-lymphocyte ratio and early renal fibrosis and renal prognosis in patients with lupus nephritis. Am J Transl Res 2021;13(3):1710-1716. (Full text, PDF).

Mingzhi Lin, Fang Zhang: Effect of predictive nursing on postoperative rehabilitation and complications of patients undergoing hip replacement and maintenance hemodialysis. Am J Transl Res 2021;13(3):1717-1725. (Full text, PDF).

Xiaoqin Liu, Ying Cai: The effect of conservative therapy combined with rehabilitation nursing on elderly compression fracture patients. Am J Transl Res 2021;13(3):1726-1733. (Full text, PDF).

Lizhen Xiao, Jing Zou, Fengkai Fang: Study of the therapeutic effects of betamethasone injection combined with musculoskeletal ultrasonography compared with radial shock wave therapy in the treatment of tenosynovitis of the long head of the biceps brachii. Am J Transl Res 2021;13(3):1734-1741. (Full text, PDF).

Qing Ma, Jiancheng Liu, Chunbo Li, Dong Wang: Effects of off-pump coronary artery bypass grafting on clinical efficacy, cardiac function and the incidence of major adverse cardiovascular events in patients with coronary heart disease. Am J Transl Res 2021;13(3):1742-1749. (Full text, PDF).

Jianqiu Xiao, Wei He: The immunomodulatory effects of vitamin D drops in children with recurrent respiratory tract infections. Am J Transl Res 2021;13(3):1750-1756. (Full text, PDF).

Jing Li, Meiqin Wang, Lingling Peng, Hongjuan Zhang, Huiling He, Yanhua Zhao: Effect of care bundles in the nursing of severe pneumonia. Am J Transl Res 2021;13(3):1757-1763. (Full text, PDF).

Shuang Liang, Shaozhen Hu, Hong Guo, Leilei Dong, Guoqiang Liu, Yang Liu: Ibandronate sodium and zoledronate sodium in the treatment of senile osteoporosis: efficacy, impact on quality of life and cost-effectiveness analysis. Am J Transl Res 2021;13(3):1764-1771. (Full text, PDF).

Chengliang Xu, Yanping Li: Effects of miR-151-3p-mediated GLCCl1 expression on biological function in children with nephrotic syndrome. Am J Transl Res 2021;13(3):1772-1778. (Full text, PDF).

Qinghua He, Jingqiong Wu, Xin Wang, Fuxuan Luo, Kaihui Yan, Wenjun Yu, Zaimei Mo, Xinping Jiang: Exercise intervention can reduce the degree of drug dependence of patients with amphetamines/addiction by improving dopamine level and immunity and reducing negative emotions. Am J Transl Res 2021;13(3):1779-1788. (Full text, PDF).

Na Shi, Chunli Zhao, Chenglong Fang, Dongning Zhang, Zhou Zhou, Gang Ouyang: Effects of acupoint catgut embedding on the postmenopausal osteoporosis patients and related mechanism. Am J Transl Res 2021;13(3):1789-1798. (Full text, PDF).

Xiaodan Mao, Lipeng Zhu: Effects of care bundles for patients with pressure ulcers and the impact on self-care efficacy. Am J Transl Res 2021;13(3):1799-1807. (Full text, PDF).

Hao Yan, Hong Jiang, Qian Xia, Wei Shan, Liwei Zhang, Fan Zhao: Effect of endovascular therapy on the expression levels of serum T lymphocyte subsets, Notch1 and TACE proteins in patients with abdominal aortic aneurysm. Am J Transl Res 2021;13(3):1808-1816. (Full text, PDF).

Shuangyu Qi, Huijun Yan: Effect of percutaneous transhepatic cholangial drainag + radiofrequency ablation combined with biliary stent implantation on the liver function of patients with cholangiocarcinoma complicated with malignant obstructive jaundice. Am J Transl Res 2021;13(3):1817-1824. (Full text, PDF).

Furong Yu, Jie Liu, Weilei Dong, Jing Xie, Xia Zhao: The diagnostic value of miR-145 and miR-205 in patients with cervical cancer. Am J Transl Res 2021;13(3):1825-1832. (Full text, PDF).

Min Zhang, Li Fan, Yanling Zhou: Practical value of hierarchical teaching combined with simulation scenario training for operating-room nurses. Am J Transl Res 2021;13(3):1833-1839. (Full text, PDF).

Ming Ma, Longsheng Liu, Wei Jin, Hong Chen, Tao Zhou, Busheng Tong: Study on the effects of desloratadine citrate disodium on the postoperative complications and inflammatory response in patients with chronic sinusitis undergoing endoscopic sinus surgery. Am J Transl Res 2021;13(3):1840-1846. (Full text, PDF).

Cuiping Zhang, Yanqin Mao, Fang Tang, Xiang Xu: The application effect analysis of personalized health education in acute leukemia nursing. Am J Transl Res 2021;13(3):1847-1853. (Full text, PDF).

Li Yang, Hongbiao Wang, Jinping Ma, Jinyan Hao, Chunxia Zhang, Qiang Ma, Bin Wang: Association between the platelet to lymphocyte ratio, neutrophil to lymphocyte ratio and axillary lymph node metastasis in cT1N0 breast cancer patients. Am J Transl Res 2021;13(3):1854-1861. (Full text, PDF).

Ping Zheng, Siwei Du, Yongqiao Mao, Lu Yin, Yuan Zhong, Xiaorong Yin: Study on the mental health status of anesthesiologists and its influencing factors. Am J Transl Res 2021;13(3):1862-1869. (Full text, PDF).

Huijun Yan, Shuangyu Qi, Linlin Cui, Binghui Xu, Guimei Du: Effect of enhanced recovery after surgery on patients with malignant obstructive jaundice complicated with diabetes mellitus. Am J Transl Res 2021;13(3):1870-1876. (Full text, PDF).

Zhijuan Zhao, Qifeng Tian, Benyan Zhang: Effects of rehabilitation nursing care on deep vein thrombosis of the lower limbs following spinal fractures. Am J Transl Res 2021;13(3):1877-1883. (Full text, PDF).

Guotao Yang, Conghui Li, Wenhui Wang, Chunyu Wang, Aiqin Dong, Fang Wang, Hailiu Zhang: Risk factors for cognitive impairment in patients with first-time ischemic stroke. Am J Transl Res 2021;13(3):1884-1889. (Full text, PDF).

Shulian Chen, Jianxin Wang, Shishan Liang: Clinical significance of T lymphocyte subsets, immunoglobulin and complement expression in peripheral blood of children with steroid-dependent nephrotic syndrome/frequently relapsing nephrotic syndrome. Am J Transl Res 2021;13(3):1890-1895. (Full text, PDF).

Xin Guan, Di Zhang, Yang Han, Qingchang Li, Enhua Wang, Guangping Wu, Huanyu Zhao: Clinicopathologic features and treatment of thymic lymphoepithelioma-like carcinoma: two case reports and literature review. Am J Transl Res 2021;13(3):1896-1903. (Full text, PDF).

Chaoqun Hu, Yun He, Shuyu Fang, Na Tian, Mengjia Gong, Xiaohui Xu, Li Zhao, Yi Wang, Tong-Chuan He, Yuanyuan Zhang, Yang Bi: Urine-derived stem cells accelerate the recovery of injured mouse hepatic tissue: Am J Transl Res. 2020; 12(9): 5131-5150. Am J Transl Res 2021;13(3):1904. (Full text, PDF).