AJTR Copyright © 2009-All rights reserved. Published by e-Century Publishing Corporation, Madison, WI 53711
Volume 12, Number 6:2322-3088;2020
American Journal of Translational Research


Murad Alahdal, Li Duan, Hongwei Ouyang, Daping Wang: The role of indoleamine 2,3 dioxygenase 1 in the osteoarthritis. Am J Transl Res 2020;12(6):2322-2343. (Full text, PDF).

Zhe Fan, Jingjing Zong, Wan Yee Lau, Yewei Zhang: Indocyanine green and its nanosynthetic particles for the diagnosis and treatment of hepatocellular carcinoma. Am J Transl Res 2020;12(6):2344-2352. (Full text, PDF).

Jing An, Bo Chen, Xin Kang, Rui Zhang, Yunshan Guo, Jingjing Zhao, Hao Yang: Neuroprotective effects of natural compounds on LPS-induced inflammatory responses in microglia. Am J Transl Res 2020;12(6):2353-2378. (Full text, PDF).

Zhi Chen, Wei-Hua Dong, Qi Wu, Jun Wang: Two-layer regulation of TRAF6 mediated by both TLR4/NF-kB signaling and miR-589-5p increases proinflammatory cytokines in the pathology of severe acute pancreatitis. Am J Transl Res 2020;12(6):2379-2395. (Full text, PDF).

Wenchang Zhou, Aoling Cai, Binbin Nie, Wen Zhang, Ting Yang, Ning Zheng, Anne Manyande, Xuxia Wang, Fuqiang Xu, Xuebi Tian, Jie Wang: Investigation of robust visual reaction and functional connectivity in the rat brain induced by rocuronium bromide with functional MRI. Am J Transl Res 2020;12(6):2396-2408. (Full text, PDF).

Qiong Li, Tao Yu, Fang Wang, Xin Liu, Zuolin Wang: Endothelial progenitor cells with stem cells enhance osteogenic efficacy. Am J Transl Res 2020;12(6):2409-2424. (Full text, PDF).

Hua Bai, Peipei Xu, Lili Wang, Bing Chen: A centromere-associated gene score for rapid determination of risk in multiple myeloma. Am J Transl Res 2020;12(6):2425-2438. (Full text, PDF).

Roseane Carvalho Vasconcelos, Camyla Ferreira, Eduarda Medeiros de Araújo, Fabiana Motta, Mauricio Bomio, Raimundo Fernandes de Araújo Júnior, Daniel Felipe Fernandes Paiva, Flavia Q Pirih, Jose Sandro Pereira da Silva, Alan B Chan, Luis J Cruz, Makiko Ishii, Caroline Addison Carvalho Xavier de Medeiros, Gerlane Coelho Bernardo Guerra, Aurigena Antunes de Araújo: Zirconia/hydroxyapatite (80/20) scaffold repair in critical size calvarial defect increased FGF-2, osteocalcin and OPG immunostaining and IL-10 levels. Am J Transl Res 2020;12(6):2439-2450. (Full text, PDF).

Feng Zhang, Qianwen Li, Kai Zhu, Junfeng Zhu, Jiajia Li, Yuan Yuan, Pingping Zhang, Lili Zhou, Lin Liu: LncRNA LINC00265/miR-485-5p/IRF2-mediated autophagy suppresses apoptosis in acute myeloid leukemia cells. Am J Transl Res 2020;12(6):2451-2462. (Full text, PDF).

Mayson H Alkhatib, Majidah A Aljadani, Sawsan H Mahassni: Carrying epirubicin on nanoemulsion containing algae and cinnamon oils augments its apoptotic and anti-invasion effects on human colon cancer cells. Am J Transl Res 2020;12(6):2463-2472. (Full text, PDF).

Yuanxiang Liu, Chengwu Liu, Ruoxuan Huang, Kaidi Chen, Baoxin Huang, Quan Liu, Zhuofan Chen, Zhipeng Li: Effects of fluorinated porcine hydroxyapatite on lateral ridge augmentation: an experimental study in the canine mandible. Am J Transl Res 2020;12(6):2473-2487. (Full text, PDF).

Cho Rong Park, Myung Geun Song, Ji-Yong Park, Hyewon Youn, June-Key Chung, Jae Min Jeong, Yun-Sang Lee, Gi Jeong Cheon, Keon Wook Kang: Conjugation of arginylglycylaspartic acid to human serum albumin decreases the tumor-targeting effect of albumin by hindering its secreted protein acidic and rich in cysteine-mediated accumulation in tumors. Am J Transl Res 2020;12(6):2488-2498. (Full text, PDF).

Xin Yu, Lei Wang, Lin Zou, Mengjie Li, Tiansheng Li, Linlin Hou, Yameng Guo, Danfeng Shen, Guiqin Sun, Di Qu, Xunjia Cheng, Li Chen: Growth inhibition by bacterial Cas2Em proteins expressed in mammalian cells. Am J Transl Res 2020;12(6):2499-2520. (Full text, PDF).

Yung-Che Chen, Kuo-Tung Huang, Mao-Chang Su, Po-Yuan Hsu, Chien-Hung Chin, I-Chun Lin, Chia-Wei Liou, Ting-Ya Wang, Yong-Yong Lin, Chang-Chun Hsiao, Meng-Chih Lin: Aberrant DNA methylation levels of the formyl peptide receptor 1/2/3 genes are associated with obstructive sleep apnea and its clinical phenotypes. Am J Transl Res 2020;12(6):2521-2537. (Full text, PDF).

Zhengjia Liu, Leng Han, Haixiang Yu, Nan Gao, Hua Xin: LINC01619 promotes non-small cell lung cancer development via regulating PAX6 by suppressing microRNA-129-5p. Am J Transl Res 2020;12(6):2538-2553. (Full text, PDF).

Han-Bing Wu, Shi-Si Huang, Chang-Geng Lu, Shao-Dong Tian, Ming Chen: CircAPLP2 regulates the proliferation and metastasis of colorectal cancer by targeting miR-101-3p to activate the Notch signalling pathway. Am J Transl Res 2020;12(6):2554-2569. (Full text, PDF).

Jing Zheng, Min Zeng, Jia-Bin Nian, Lian-Ya Zeng, Zhi Fu, Qiu-Ju Huang, Xin Wei: The CXCR4/miR-125b/FoxP3 axis regulates the function of the epithelial barrier via autophagy in allergic rhinitis. Am J Transl Res 2020;12(6):2570-2584. (Full text, PDF).

Zehuan Li, Zhanghan Chen, Yanling Feng, Guohua Hu, Ying Jiang: CircMMP11 acts as a ce-circRNA in breast cancer progression by regulating miR-1204. Am J Transl Res 2020;12(6):2585-2599. (Full text, PDF).

Ya-Ting Luo, Ying-Fan Liang, Huan He, Meng-Ting Zhang, Rui Wang, Hong-Lin Li: The immunosuppressant fingolimod ameliorates experimental autoimmune myasthenia gravis by regulating T-cell balance and cytokine secretion. Am J Transl Res 2020;12(6):2600-2613. (Full text, PDF).

Peijun Yang, Xuan Zhang, Zhibin Lin, Quancheng Wang, Dongnan Guo, Pengcheng Zhang, Long Yang, Hong Zhang, Rui Ding, Kaishan Tao, Xiao Li, Kefeng Dou: Adoptive transfer of polarized M2c macrophages ameliorates acute rejection in rat liver transplantation. Am J Transl Res 2020;12(6):2614-2626. (Full text, PDF).

Yoon Young Choi, Jin-I Seok, Jong-Ik Hwang, Dong-Sik Kim: Co-administration of everolimus and N-acetylcysteine attenuates hepatic stellate cell activation and hepatic fibrosis. Am J Transl Res 2020;12(6):2627-2639. (Full text, PDF).

Zhenhan Deng, Xueqin Gao, Xuying Sun, Yan Cui, Sarah Amra, Johnny Huard: Gender differences in tibial fractures healing in normal and muscular dystrophic mice. Am J Transl Res 2020;12(6):2640-2651. (Full text, PDF).

Takashi Nagase, Koji Ueno, Takahiro Mizoguchi, Makoto Samura, Takasuke Harada, Kotaro Suehiro, Bungo Shirasawa, Noriyasu Morikage, Kimikazu Hamano: Allogeneic fibroblast sheets accelerate cutaneous wound healing equivalent to autologous fibroblast sheets in mice. Am J Transl Res 2020;12(6):2652-2663. (Full text, PDF).

Jiyuan Xing, Qingmiao Shi, Junjie Zhao, Zujiang Yu: Identifying drug candidates for hepatocellular carcinoma based on differentially expressed genes. Am J Transl Res 2020;12(6):2664-2674. (Full text, PDF, Supplementary Data).

Xinghan Liu, Yujun Xu, Yi Li, Yuchen Pan, Zhiheng Sun, Shuli Zhao, Yayi Hou: Ganoderma lucidum fruiting body extracts inhibit colorectal cancer by inducing apoptosis, autophagy, and G0/G1 phase cell cycle arrest in vitro and in vivo. Am J Transl Res 2020;12(6):2675-2684. (Full text, PDF).

Gang Chen, Jiandong Li, Zhenyu Wang, Wenge Liu: Ezetimibe protects against spinal cord injury by regulating autophagy and apoptosis through inactivation of PI3K/AKT/mTOR signaling. Am J Transl Res 2020;12(6):2685-2694. (Full text, PDF).

Banglv Ju, Zhilan Liu, Chao Nai, Xinyong Zhu: Long non-coding RNA CASC2 induces apoptosis and autophagy in human colon cancer cells via modulation of TRIM16 expression. Am J Transl Res 2020;12(6):2695-2702. (Full text, PDF).

Min Wang, Di Hu, Wen Zeng, Sichao Chen, Yihui Huang, Ling Zhou, Wei Zhou, Wei Wei, Chao Zhang, Zeming Liu, Liang Guo: New proposed tumor-node-metastasis staging system for medullary thyroid carcinoma based on the Surveillance, Epidemiology, and End Results database. Am J Transl Res 2020;12(6):2703-2710. (Full text, PDF).

Yue-Qiu Teng, Hua Jin, Zhi-Yu Liu, Dan-Dan Li, Xiang-Mei Ye, Lu-Yuan Yang, Jin Zhou: The Lyn-SIRT1 signaling pathway is involved in imatinib resistance in chronic myeloid leukaemia. Am J Transl Res 2020;12(6):2711-2725. (Full text, PDF).

Jianbo Zheng, Xin Guo, Akihiro Shioya, Takako Yoshioka, Kimikazu Matsumoto, Tsubasa Hiraki, Hironori Kusano, Takeru Oyama, Nozomu Kurose, Reimon Yamaguchi, Hidetaka Uramoto, Satoshi Ieiri, Hideaki Okajima, Miyuki Kohno, Sohsuke Yamada: Peroxiredoxin 4 promotes embryonal hepatoblastoma cell migration but induces fetal cell differentiation. Am J Transl Res 2020;12(6):2726-2737. (Full text, PDF).

Qi Gao, Yanfeng Wang: Long noncoding RNA MALAT1 regulates apoptosis in ischemic stroke by sponging miR-205-3p and modulating PTEN expression. Am J Transl Res 2020;12(6):2738-2748. (Full text, PDF).

Junyu Lu, Qian Li, Zimeng Wu, Zhimei Zhong, Pan Ji, Hongyuan Li, Cuiying He, Jihua Feng, Jianfeng Zhang: Two gene set variation indexes as potential diagnostic tool for sepsis. Am J Transl Res 2020;12(6):2749-2759. (Full text, PDF).

Changlin Zhai, Huilin Hu, Guanmin Tang, Haihua Pan, Yi Zhang, Gang Qian: MicroRNA-101a protects against the H2O2-induced injury on cardiomyocytes via targeting BCL2L11. Am J Transl Res 2020;12(6):2760-2768. (Full text, PDF).

Lina Gong, Pu Yang, Ling Hu, Chen Zhang: MiR-181b suppresses the progression of epilepsy by regulation of lncRNA ZNF883. Am J Transl Res 2020;12(6):2769-2780. (Full text, PDF).

Huiyu Dong, Shengjie Sun, Tao Yan, Chao Liang, Jundong Zhu, Chenkui Miao, Chao Qin, Pengfei Shao, Zengjun Wang, Jie Li, Pu Li: MicroRNA-195 inhibits proliferation and metastasis in renal cell carcinoma via regulating HMGA1. Am J Transl Res 2020;12(6):2781-2792. (Full text, PDF).

Yaqiang Li, Yu Wu, Yiming Zeng, Dongyun Gu: Biomechanical differences before and after arthroscopic partial meniscectomy in patients with semilunar and discoid lateral meniscus injury. Am J Transl Res 2020;12(6):2793-2804. (Full text, PDF).

Ke’Yona T Barton, Dawn R Conklin, Rohit S Ranabhat, Marquis Harper, La’Neesa M Holmes-Cobb, Margarita H Martinez Soto, Jenora T Waterman: Methacholine induced airway contraction in porcine precision cut lung slices from indoor and outdoor reared pigs. Am J Transl Res 2020;12(6):2805-2813. (Full text, PDF).

Lokesh Kumari Kadian, Gulshan Gulshan, Parul Ahuja, Geetanjali Singhal, Shivkant Sharma, Smiti Nanda, Ritu Yadav: Aberrant promoter methylation of NOTCH1 and NOTCH3 and its association with cervical cancer risk factors in North Indian population. Am J Transl Res 2020;12(6):2814-2826. (Full text, PDF).

Yue Li, Ning Li, Jinchun Liu, Xiuqin An: Gr-1highLy6G+Myeloid-derived suppressor cells and their role in a murine model of non-alcoholic steatohepatitis. Am J Transl Res 2020;12(6):2827-2842. (Full text, PDF).

Daiqiang Liu, Xinfeng Chen, Yujie Huang, Shuang Zhang, Jiayi Wu, Jiayan Li, Dan Wang, Bo Tian, Wei Mei: Acute continuous nocturnal light exposure decreases BSR under sevoflurane anesthesia in C57BL/6J mice: possible role of differentially spared light-sensitive pathways under anesthesia. Am J Transl Res 2020;12(6):2843-2859. (Full text, PDF).

Ke Yi, Minmin Hou, Jialing Yuan, Lingyun Yang, Xi Zeng, Mingrong Xi, Jie Chen: LncRNA PVT1 epigenetically stabilizes and post-transcriptionally regulates FOXM1 by acting as a microRNA sponge and thus promotes malignant behaviors of ovarian cancer cells. Am J Transl Res 2020;12(6):2860-2874. (Full text, PDF).

Jun Li, Jian-Yong Zhuo, Wei Zhou, Jia-Wei Hong, Rong-Gao Chen, Hai-Yang Xie, Lin Zhou, Shu-Sen Zheng, Dong-Hai Jiang: Endoplasmic reticulum stress triggers delanzomib-induced apoptosis in HCC cells through the PERK/eIF2α/ATF4/CHOP pathway. Am J Transl Res 2020;12(6):2875-2889. (Full text, PDF).

Gaohua Wu, Fangfang Fan, Pibo Hu, Chao Wang: AGO1 enhances the proliferation and invasion of cholangiocarcinoma via the EMT-associated TGF-β signaling pathway. Am J Transl Res 2020;12(6):2890-2902. (Full text, PDF).

Aijuan He, Anqi Ye, Nan Song, Ninghua Liu, Guangdong Zhou, Yanqun Liu, Xinhai Ye: Phenotypic redifferentiation of dedifferentiated microtia chondrocytes through a three-dimensional chondrogenic culture system. Am J Transl Res 2020;12(6):2903-2915. (Full text, PDF).

Huajian Peng, Xiang Tan, Yongyong Wang, Lei Dai, Guanbiao Liang, Jianji Guo, Mingwu Chen: Clinical significance of Ki67 and circulating tumor cells with an epithelial-mesenchymal transition phenotype in non-small cell lung cancer. Am J Transl Res 2020;12(6):2916-2928. (Full text, PDF).

Leyi Cai, Linzhen Xie, Qirong Dong: Crocin enhances the viability of random pattern skin flaps: involvement of enhancing angiogenesis and inhibiting oxidative stress. Am J Transl Res 2020;12(6):2929-2938. (Full text, PDF).

Tao Yang, Shisheng Li, Jiajia Liu, Danhui Yin, Xinming Yang, Qinglai Tang, Shuhui Wang: Long non-coding RNA KRT16P2/miR-1294/EGFR axis regulates laryngeal squamous cell carcinoma cell aggressiveness. Am J Transl Res 2020;12(6):2939-2955. (Full text, PDF).

Zhiqiang Zhao, Mansi Wu, Xuelin Zhang, Qinglin Jin, Yongqian Wang, Changye Zou, Gang Huang, Junqiang Yin, Xianbiao Xie, Jingnan Shen: CB-5083, an inhibitor of P97, suppresses osteosarcoma growth and stem cell properties by altering protein homeostasis. Am J Transl Res 2020;12(6):2956-2967. (Full text, PDF).

Weili Wang, Zhaoyuan Zhang, Xingyi Kuang, Dan Ma, Jie Xiong, Tingting Lu, Yaming Zhang, Kunling Yu, Siyu Zhang, Jishi Wang, Qin Fang: 4SC-202 induces apoptosis in myelodysplastic syndromes and the underlying mechanism. Am J Transl Res 2020;12(6):2968-2983. (Full text, PDF).

Tianxing Dai, Mingbin Deng, Linsen Ye, Rongqiang Liu, Guozhen Lin, Xiaolong Chen, Hua Li, Wei Liu, Yang Yang, Guihua Chen, Guoying Wang: Prognostic value of combined preoperative gamma-glutamyl transpeptidase to platelet ratio and fibrinogen in patients with HBV-related hepatocellular carcinoma after hepatectomy. Am J Transl Res 2020;12(6):2984-2997. (Full text, PDF).

Ilaria Campesi, Luigi Milella, Mario Palermo, Giovanni Sotgiu, Giorgio Reggiardo, Flavia Franconi: Cigarette smoking affects the differences between male and female phenotypes. Am J Transl Res 2020;12(6):2998-3010. (Full text, PDF).

Qian Chen, Ying Ni, Mi Han, Wen-Jie Zhou, Xiao-Bin Zhu, Ai-Jun Zhang: Integrin-linked kinase improves uterine receptivity formation by activating Wnt/β-catenin signaling and up-regulating MMP-3/9 expression. Am J Transl Res 2020;12(6):3011-3022. (Full text, PDF).

Lingguo Kong, Adheesh Bhandari, Xiaohua Zhang, Ouchen Wang: Proto-oncogene RTL4 promotes tumorigenesis and invasiveness of papillary thyroid cancer. Am J Transl Res 2020;12(6):3023-3032. (Full text, PDF).

Eiji Kashiwagi, Tatsuro Abe, Fumio Kinoshita, Miho Ushijima, Hiroyuki Masaoka, Masaki Shiota, George J Netto, Masatoshi Eto, Hiroshi Miyamoto: The role of adipocytokines and their receptors in bladder cancer: expression of adiponectin or leptin is an independent prognosticator. Am J Transl Res 2020;12(6):3033-3045. (Full text, PDF).

Jingjing Zhao, He Zuo, Ke Ding, Xiuqing Zhang, Ziran Bi, Huaidong Cheng: Changes in plasma IL-1β, TNF-α and IL-4 levels are involved in chemotherapy-related cognitive impairment in early-stage breast cancer patients. Am J Transl Res 2020;12(6):3046-3056. (Full text, PDF).

Yili Zhou, Yili Chi, Adheesh Bhandari, Erjie Xia, Prabhat Chandra Thakur, Jinmiao Qu, Ouchen Wang, Xiaohua Zhang: Downregulated CDH3 decreases proliferation, migration, and invasion in thyroid cancer. Am J Transl Res 2020;12(6):3057-3067. (Full text, PDF).

Xueqin Li, Lei Gao, Linjing Zheng, Jing Shi, Junli Ma: BMP4-mediated autophagy is involved in the metastasis of hepatocellular carcinoma via JNK/Beclin1 signaling. Am J Transl Res 2020;12(6):3068-3077. (Full text, PDF).

Dianying Zhang, Kai Yu, Jie Yang, Shangding Xie, Jian Yang, Li Tan: Senolytic controls bone marrow mesenchymal stem cells fate improving bone formation. Am J Transl Res 2020;12(6):3078-3088. (Full text, PDF).