AJTR Copyright © 2009-All rights reserved. Published by e-Century Publishing Corporation, Madison, WI 53711
Volume 10, Number 6:1571-1934;2018
American Journal of Translational Research


Dandan Wang, Sujin Yang, Hui Wang, Jinyan Wang, Qian Zhang, Siying Zhou, Yunjie He, Heda Zhang, Fei Deng, Hanzi Xu, Shanliang Zhong, Li Fu, Jinhai Tang: The progress of circular RNAs in various tumors. Am J Transl Res 2018;10(6):1571-1582. (Full text, PDF).

Xiaoxiao Wang, Wenxin Zhuang, Wenyu Fu, Xiaocui Wang, E Lv, Fengjie Li, Shuanhu Zhou, Wolf-Dieter Rausch, Xin Wang: The lentiviral-mediated Nurr1 genetic engineering mesenchymal stem cells protect dopaminergic neurons in a rat model of Parkinson’s disease. Am J Transl Res 2018;10(6):1583-1599. (Full text, PDF).

Qiyi Zhai, Fei Zhou, Mohamed M Ibrahim, Jingling Zhao, Xusheng Liu, Jun Wu, Lei Chen, Shaohai Qi: An immune-competent rat split thickness skin graft model: useful tools to develop new therapies to improve skin graft survival. Am J Transl Res 2018;10(6):1600-1610. (Full text, PDF).

Shizhong Zhang, Yanyan Hu, Zhen Li, Dezhang Huang, Mingran Zhang, Chenglong Wang, Zhigang Wang: Endovascular treatment for hemorrhagic cerebral venous sinus thrombosis: experience with 9 cases for 3 years. Am J Transl Res 2018;10(6):1611-1619. (Full text, PDF).

Ke Lu, Tian-Shu Shi, Si-Yu Shen, Wan-Li Lu, Jing Wu, Kai-Jia Zhang, Xiao-Bo Zhu, Yong Shi, Xiang-Lin Liu, Fei Yu, Lan Li, Hua-Jian Teng, Xiang Gao, Huang-Xian Ju, Wei Wang, Chao-Jun Li, Qing Jiang, Bin Xue: Egr1 deficiency disrupts dynamic equilibrium of chondrocyte extracellular matrix through PPARγ/RUNX2 signaling pathways. Am J Transl Res 2018;10(6):1620-1632. (Full text, PDF).

Yan Zou, Wenting Dai, Wenbo Lei, Shengmei Su, Qiulin Huang, Zhou Zhou, Chaoqun Chen, Zhongyu Li: Identification of proteins interacting with pORF5 in the pathogenesis of C. trachomatis. Am J Transl Res 2018;10(6):1633-1647. (Full text, PDF).

Yuchen Hou, Zheng Yu, Nga Lei Tam, Shanzhou Huang, Chengjun Sun, Rongchang Wang, Xuzhi Zhang, Zekang Wang, Yi Ma, Xiaoshun He, Linwei Wu: Exosome-related lncRNAs as predictors of HCC patient survival: a prognostic model. Am J Transl Res 2018;10(6):1648-1662. (Full text, PDF).

Guangxu Xu, Ziwei Fang, Leslie H Clark, Wenchuan Sun, Yajie Yin, Rong Zhang, Stephanie A Sullivan, Arthur-Quan Tran, Weimin Kong, Jiandong Wang, Chunxiao Zhou, Victoria L Bae-Jump: Topiramate exhibits anti-tumorigenic and metastatic effects in ovarian cancer cells. Am J Transl Res 2018;10(6):1663-1676. (Full text, PDF).

Zining Jin, Lu Xu, Lei Zhang, Min Zhao, Dongbao Li, Lijun Ye, Ying Ma, Siyu Ren, Hailan Yu, Danyu Wang, Chunyan Liang, Bo Chen: Interleukin enhancer binding factor 2 is a prognostic biomarker for breast cancer that also predicts neoadjuvant chemotherapy responses. Am J Transl Res 2018;10(6):1677-1689. (Full text, PDF).

Huajie Cai, Bingren Hu, Ling Ji, Xiaojiao Ruan, Zhihai Zheng: Hsa_circ_0103809 promotes cell proliferation and inhibits apoptosis in hepatocellular carcinoma by targeting miR-490-5p/SOX2 signaling pathway. Am J Transl Res 2018;10(6):1690-1702. (Full text, PDF).

Haiming Xu, Hailan Zhao, Jie Yu: HOXB5 promotes retinoblastoma cell migration and invasion via ERK1/2 pathway-mediated MMPs production. Am J Transl Res 2018;10(6):1703-1712. (Full text, PDF).

Jin-Ting Wang, Wen-Quan Xie, Fa-Quan Liu, Yue Bi, Xiong-Jie Zhu, Qi-En Wang, Yan-Fang Zheng: NADH protect against radiation enteritis by enhancing autophagy and inhibiting inflammation through PI3K/AKT pathway. Am J Transl Res 2018;10(6):1713-1721. (Full text, PDF).

Feng Zhou, Dahui Ma, Ming Ouyang, Guiqin Liu, Tianhui Zhu, Yun Yang: Repair mechanism of mesenchymal stem cells derived from nasal mucosa in orbital fracture. Am J Transl Res 2018;10(6):1722-1729. (Full text, PDF).

Jun Zhang, Qi-Lu Qiao, Xiao-Chao Guo, Jian-Xun Zhao: Application of three-dimensional visualization technique in preoperative planning of progressive hilar cholangiocarcinoma. Am J Transl Res 2018;10(6):1730-1735. (Full text, PDF).

Kun Chen, Zhiyuan Wu, Mengya Zang, Ce Wang, Yanmei Wang, Dongmei Wang, Yifan Ma, Chunfeng Qu: Immunization with glypican-3 nanovaccine containing TLR7 agonist prevents the development of carcinogen-induced precancerous hepatic lesions to cancer in a murine model. Am J Transl Res 2018;10(6):1736-1749. (Full text, PDF).

Pingping Jiang, Lei Xiang, Zewei Chen, Hanqi Lu, Lin Zhou, Lebin Yang, Yanzhao Ji, Yanyan Liu, Xiaomin Sun, Yingfeng Deng, Xiaoli Nie, Ren Luo, Xiaoshan Zhao: Catalpol alleviates renal damage by improving lipid metabolism in diabetic db/db mice. Am J Transl Res 2018;10(6):1750-1761. (Full text, PDF).

Han Zhu, Meng Wang, Chengjun Zhao, Ruosong Li, Juan Yang, Guangchang Pei, Ting Ye, Xuezhi Zuo, Liu Liu, Octavia LS Chong Lee Shin, Fengming Zhu, Jie Sun, Huzi Xu, Zhi Zhao, Chujin Cao, Yuxi Wang, Qian Yang, Gang Xu, Rui Zeng, Ying Yao: GAG and collagen II attenuate glucocorticoid-induced osteoporosis by regulating NF-κB and MAPK signaling. Am J Transl Res 2018;10(6):1762-1772. (Full text, PDF).

Xi Chen, Lingbing Zeng: Ginkgo biloba extract 761 enhances 5-fluorouracil chemosensitivity in colorectal cancer cells through regulation of high mobility group-box 3 expression. Am J Transl Res 2018;10(6):1773-1783. (Full text, PDF).

Zhen-Gang Ji, Hai-Tao Jiang, Pei-Song Zhang: FOXK1 promotes cell growth through activating wnt/β-catenin pathway and emerges as a novel target of miR-137 in glioma. Am J Transl Res 2018;10(6):1784-1792. (Full text, PDF).

Gang Yu, Weili Sun, Yong Shen, Yongquan Hu, Henchao Liu, Weipeng Li, Yong Wang: PKM2 functions as a potential oncogene and is a crucial target of miR-148a and miR-326 in thyroid tumorigenesis. Am J Transl Res 2018;10(6):1793-1801. (Full text, PDF).

Kun Ling Ma, Yu Wu, Yang Zhang, Gui Hua Wang, Ze Bo Hu, Xiong Zhong Ruan: Activation of the CXCL16/CXCR6 pathway promotes lipid deposition in fatty livers of apolipoprotein E knockout mice and HepG2 cells. Am J Transl Res 2018;10(6):1802-1816. (Full text, PDF).

Zhuanglin Zeng, Bingxin Cao, Xiaopeng Guo, Weijuan Li, Songhai Li, Juan Chen, Wenping Zhou, Chuansheng Zheng, Yumiao Wei: Apolipoprotein B-100 peptide 210 antibody inhibits atherosclerosis by regulation of macrophages that phagocytize oxidized lipid. Am J Transl Res 2018;10(6):1817-1828. (Full text, PDF).

Li Deng, Weixin Meng, Dandan Li, Dongyun Qiu, Siqing Wang, Hongyu Liu: The effect of ozone on hypoxia, hemolysis and morphological change of blood from patients with aortic dissection (AD): a preliminary in vitro experiment of ozonated autohemotherapy for treating AD. Am J Transl Res 2018;10(6):1829-1840. (Full text, PDF).

Aryadi Arsyad, Elke Sokoya, Geoffrey P Dobson: Adenosine and lidocaine (AL) combination dilates intimally damaged rat thoracic aortic rings and guinea pig mesenteric arteries: possible significance to cardiac surgery. Am J Transl Res 2018;10(6):1841-1851. (Full text, PDF).

Chong Sun, Bin Wang, Jianmin Li, Junjie Shangguan, Matteo Figini, Kang Zhou, Liang Pan, Quanhong Ma, Zhuoli Zhang: Quantitative measurement of breast carcinoma fibrosis for the prediction in the risk of bone metastasis. Am J Transl Res 2018;10(6):1852-1859. (Full text, PDF).

Adheesh Bhandari, Erjie Xia, Yinghao Wang, Namita Sindan, Ranjan Kc, Yaoyao Guan, Yueh-Lung Lin, Xiaoshang Wang, Xiaohua Zhang, Ouchen Wang: Impact of sentinel lymph node biopsy in newly diagnosed invasive breast cancer patients with suspicious node: a comparative accuracy survey of fine-needle aspiration biopsy versus core-needle biopsy. Am J Transl Res 2018;10(6):1860-1873. (Full text, PDF).

Liang Zhou, Zuwei Li, Xiang Pan, Yulin Lai, Jing Quan, Liwen Zhao, Jinling Xu, Weijie Xu, Xin Guan, Hang Li, Shangqi Yang, Yaoting Gui, Yongqing Lai: Identification of miR-18a-5p as an oncogene and prognostic biomarker in RCC. Am J Transl Res 2018;10(6):1874-1886. (Full text, PDF).

Jian Zhou, Handong Wang, Ruiming Shen, Jiang Fang, Youqin Yang, Wei Dai, Yihao Zhu, Mengliang Zhou: Mitochondrial-targeted antioxidant MitoQ provides neuroprotection and reduces neuronal apoptosis in experimental traumatic brain injury possibly via the Nrf2-ARE pathway. Am J Transl Res 2018;10(6):1887-1899. (Full text, PDF).

Fangfang Xu, Yong Yang, Tao Yang, Taiqiang Dai, Xiaoxi Shao, Haiyan Xu, Ran An, Yanpu Liu, Bin Liu: The use of allogenic adipose-derived stem cells in combination with platelet-rich fibrin for the treatment of cartilage defects in rabbit ear. Am J Transl Res 2018;10(6):1900-1907. (Full text, PDF).

Xiongjie Zhu, Jiale Wang, Lihua Li, Lian Deng, Jinting Wang, Lu Liu, Rong Zeng, Qien Wang, Yanfang Zheng: GPX3 suppresses tumor migration and invasion via the FAK/AKT pathway in esophageal squamous cell carcinoma. Am J Transl Res 2018;10(6):1908-1920. (Full text, PDF).

Charlotte von Horn, Thomas Minor: Improved approach for normothermic machine perfusion of cold stored kidney grafts. Am J Transl Res 2018;10(6):1921-1929. (Full text, PDF).

Wenqin Xiao, Weiliang Jiang, Kai Li, Yangyang Hu, Sisi Li, Li Zhou, Rong Wan: Protective effect of asiatic acid in an experimental cerulein-induced model of acute pancreatitis in mice: Am J Transl Res. 2017; 9(8): 3842-3852. Am J Transl Res 2018;10(6):1930-1934. (Full text, PDF).